ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เมษายน - กันยายน 2560)

​เดือนเมษายน
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพืหนังสือแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพืหนังสือแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านสถานีวิทยุ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพืหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี่้ผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ.งวดเดือนมีนาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด    
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผู้รับทุน กรอ.ที่ถึงกำหนดชำระหนี้ ประจำปี 2560 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยวิธีสืบราคา  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคลิป VDO Infographic ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ กยศ. Jobs Online โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 189 ราย คลิกดูรายละเอียด
​เดือนพฤษภาคม
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนเมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาเช่าบริการในการส่งข้อความสั้น(SMS )คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าบริการในการส่งข้อความสั้น (SMS) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กองทุนฯจะดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาดังกล่าว เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในขบวนรถไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 39 รายการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียด 
เดือนมิถุนายน
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระกับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคลิป VDO Infographic ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผู้กู้ยืม กยศ.ที่ครบกำหนดชำระหนี้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกลเิกการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาเช่าบริการในการส่งข้อความสั้น SMS คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 - 2551 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม กลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 -2551 ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
เดือนกรกฎาคม
 • ประกาศผลการประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธ์โปรแกรมจำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกดูรายละเอียด     
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุนฯ กยศ. งวดเดือนมิถุนายน 2560  คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศผลสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านสื่อพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยนข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 - 2551 คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานประจำสำนักงาน คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศผลการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง  และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี2549-2551 ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศเรื่องผลการพิจารณาผู้กู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีปี254-2551 ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด  
เดือนสิงหาคม
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกรายละเอียด   
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk โดยวิธีพิเศษ  คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย Software ระบบงานของศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีพิเศษ คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) ในเว็บไซต์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนฯ ผลการสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานประจำสำนักงาน  คลิกรายละเอียด   
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้าง การเช่าพื้นที่พร้อมบริการอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 เป็นเวลาเช่า 3 ปี  คลิกรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และดูแลระบบงาน (IT Outsourcing)  คลิกรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบ  คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center) คลิกรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับสำนักงานกองทุนฯ วงจรที่1 คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน Helpdesk คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 1,900,000 ฉบับ คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกาศราคากลางเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับพนักงานกองทุนฯ วงจรที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • ประกาศจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2541 - 2551 ปี 2560 คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กองทุนฯ จะดำเนินการจัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป้นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที 2-7 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลิกดูรายละเอียด   
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสสร้าง โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านสื่อโปสเตอร์  คลิกดูรายละเอียด     

เดือนกันยายน
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างบริการส่งข้อความสั้น SMS สำหรับแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้ 1 - 5 งวด คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กรอ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงงวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนไม่เกิน 75,000 ฉบับ  คลิกรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กรอ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงงวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนไม่เกิน 75,000 ฉบับ  คลิกรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการ ส่งข้อความเสียงแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการส่งข้อความเสียงแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กรอ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงงวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนไม่เกิน 75,000 ฉบับ  คลิกรายละเอียด 

 
.