ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559)

เดือนเมษายน 2559  
ประกาศผลการประกวดราคา "จัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างแสกนเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ.  คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันกองทุน กยศ. โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 
เดือนพฤษภาคม 2559 
ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทน กรอ. ประจำปีงบประมาณ2559 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นซองเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 31พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559ในวันเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้รับทุนและผู้ค้ำประกัน กรอ. ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 102,000ฉบับ  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ โดยวิธีพิเศษ  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นชำระเงินคืนกองทุน คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนเมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 54,000 ฉบับ โดยวิธีพิเศษ  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการกำหนดคำบรรยายลักษณะงานการวางแผนอัตรากำลัง การออกแบบสมรรถนะที่จำเป็นทุกตำแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยวิธีคัดเลือก  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2557)  คลิกดูรายละเอียด 
 
เดือนมิถุนายน  2559
•  ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "จัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          กองทุนฯ จะดำเนินการจัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงของประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว  เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน  -1 กรกฎาคม 2559 คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนฯ ประจำปี 2559 จำนวน 184 ราย คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำระบบไฟล์สัญญาและ/หรือแบบยืนยันการกู้ยืืมโดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัางตัดเครื่องแบบพนักงานประจำสำนักงาน โดยวิธีสืบราคา  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. เพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขอรับทุน กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจัางประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนผ่านหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศสอบราคาเช่ารถยน์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 คัน" คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน การวางแผนอัตรากำลัง การออกแบบสมรรถนะที่จำเป็นทุกตำแหน่ง และการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2559  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุน  คลิกดูรายละเอียด  
 
เดือนกรกฎาคม 2559
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตกระเป๋าสะพายผ้าร่มหูรูด สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (บริจาคโลหิต) จำนวน 8,000 ชิ้น โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนมิถุนายน 2559 จำนวนไม่เกิน 70,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด
 
เดือนสิงหาคม 2559  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าสายสัญญาณ (Private Link) 100 Mpbs จำนวน 2 วงจร  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูล คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่ารถยนต์ ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุน จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปี 2557 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 1,700,000 ฉบับ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประาณ 2559 (กรอ.) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประาณ 2559 (กยศ.) คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของผู้ขอรับทุน กรอ. เดือนกรกฎาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 70,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเช่าสายสัญญาณ สำหรับสำนักงานกองทุน วงจรที่ 2 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบโดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเช่าสายสัญญาณ สำหรับสำนักงานกองทุน วงจรที่ 1 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและจัดเลี้ยงสื่อมวลชน    คลิกดูรายละเอียด
•  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างงานแถลงข่าวและจัดเลี้ยงสื่อมวลชน คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา "จัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" คลิกดูรายละเอียด

เดือนกันยายน 2559  
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนสิงหาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าประจำสำนักงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และดูแลระบบงาน (IT Outsourcing) คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา"จัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center)โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างจัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) โดยมีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,275,012 บาท) คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศสอบราคา และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ผลการสอบราคาจ้างจัดงานแถลงข่าว และจัดเลี้ยงสื่อมวลชน  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Software ระบบงาน โดยวิธีพิเศษ  คลิกดูรายละเอียด
.