ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)

 เดือนตุลาคม 2557
 • ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมในระบบ Hyperion คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พนักงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์จดหมายติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุน กรอ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการจัดจ้างพิมพ์จดหมายติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุน กรอ. ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กรอ. - กยศ. ผ่านสื่อโปสเตอร์ คลิกดูรายละเอียด 

เดือนพฤศจิกายน 2557
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การจัดซื้อกระดาษ A4 ประจำปีงบประมาณ 2558" คลิกดูรายละเอียด 

เดือนธันวาคม 2557
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืม จำนวน 278,276 ราย คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างติดตามหนี้ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2558" คลิกดูรายละเอียด 

เดือนมกราคม 2558
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2558 ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเผยแพร่ะสปอดวิทยุโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ผ่านสถานีวิทยุเครือข่าย บมจ. อสมท คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลารพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2548-2549 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) รับบริจาคโลหิต"  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้ดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ผ่าน นสพ. แจกฟรีรายวัน ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง "การจ้างตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "การจัดจ้างตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สาร กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผลิตและเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "รณรงค์ชำระหนี้" ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์กองทุนผ่านสื่อจอโทรทัศน์รถไฟฟ้า BTS จอสถานีรถไฟฟ้า BTS และจอห้างค้าปลีก(บิ๊กซี) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "การจัดจ้างตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยวิธีสืบราคา" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างผลิตของที่ระลึก สำหรับงานสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระหนี้กองทุน ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระหนี้กองทุน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การขอรับหลักประกันสัญญาคืน คลิกดูรายละเอียด

เดือนมีนาคม 2558
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างติดตามหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนฯ โดยวิธีคัดเลือก" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคู่มือสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายละเอียด
.