ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนเมษายน - กันยายน 2558)

เดือนเมษายน 2558    
 • ประกาศสอบราคาและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้กับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญา ปีการศึกษาสุดท้าย 2556 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Anti virus จำนวน 200 License คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเช่าเครื่องพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการประกวดราคาการจัดจ้างตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระหนี้กอทุน  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้กับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปีการศึกษาสุดท้าย 2556 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้งที่สำนักงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 เครื่อง " คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศร่างขอบเขตขงงาน(TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด

เดือนพฤษภาคม 2558
เดือนมิถุนายน 2558
 • ประกาศราคากลางในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ "โครงการปรับปรุงและพัฒนา Website กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" คลิกดูรายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 เครื่อง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล(IP Telephony) และเครื่องโทรศัพทแบบดิจิตอล (IP Phone) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง การเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล(IP Telephony) และเครื่องโทรศัพทแบบดิจิตอล (IP Phone) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด

เดือนกรกฎาคม 2558
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รถยนต์ส่วนกลางประจำกองทุนฯ และรถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  กองทุนจะดำเนินการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รถยนต์ส่วนกลางประจำกองทุนฯ และรถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การเช่ารถประจำตำแหน่ง และรถส่วนกลางประจำกองทุนฯ (ระยะเวลา 3 ปี)" คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเช่ารถบัสเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 จำนวน 4 คัน โดยวิธีสืบราคาร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบันทึกภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตกระเป๋าสะพายผ้าร่มหูรูด สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (บริจาคโลหิต) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีสืบราคา  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การผลิตและจัดส่งรายงานประจำปี 2556 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างตรวจสุขภาพของพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคา "เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรถยนต์ส่วนกลางประจำกองทุนฯ และรถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ" ด้วยวิธีทางอิเล็กทอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2558
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างแถลงข่าวและจัดเลี้ยงสื่อมวลชน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเช่าสายสัญญาณ (Private Link) 100 Mbps จำนวน 2 วงจร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและการคัดครองสถานศึกษา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูล คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์และ Software ระบบงาน" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับกองทุนฯ วงจรที่ 2" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับกองทุนฯ วงจรที่ 1" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ (IT Outsourcing)"  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดจ้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center)"  คลิกดูรายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 รายการ" คลิกดูรายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศสอบราคา "เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) คลิกดูรายละเอียด
 • ยกเลิกการประกวดราคา "เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รถยนต์ส่วนกลางประจำกองทุนฯ และรถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างย้ายระบบ กยศ. Call Center ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

เดือนกันยายน 2558
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รถยนต์ส่วนกลางประจำกองทุนฯ และรถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างผลิตสื่อ VDO Presentation สร้างจิตสำนึกต่อเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อ VDO Presentation สร้างจิตสำนึกต่อเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคาลาง(ราคาอ้างอิง) ดำเนินการจัางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์และ Software ระบบงาน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกัน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด
 

.