ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (เดือนเมษายน - กันยายน 2557)

เดือนเมษายน 2557
 • ประกาศยกเลิกการจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างบริษัทเพื่อผลิตและคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนและประมวลคำถาม-คำตอบ" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "จัดจ้างการจัดทำรายงานประจำปี 2555 ด้วยวิธีสืบราคา" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาโปรแกรม Anti Virus คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกฟ้องดำเนินคดีในปี 2548 - 2549 คลิกดูรายละเอียด

เดือนพฤษภาคม 2557
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม กองทุน กรอ." ผ่านสื่อป้ายไวนิล คลิกดูรายละเอียด
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hypeiron   คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ พื้นที่ 4,949.99 ตรม.  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาการจัดจ้างพิมพ์จดหมายติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์จดหมายติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุน กรอ. ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด

เดือนมิถุนายน 2557    
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ"  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาการจัดจ้างผลิตเสื้อยืดสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) การรับบริจาคโลหิต คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างผลิตเสื้อยืดสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) การรับบริจาคโลหิต ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Hyperion คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างสืบทรัพย์และบังคับคดีในปี 2547 ในเขต 6 ภาคใต้ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ชำระหนี้ ก่อน 5 กรกฎาคม" ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในรูปแบบการจัดประชุมเสวนา กยศ. พบสื่อประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

เดือนกรกฎาคม 2557
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hypeiron คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจัางบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจัางติดตามหนี้ประจำปี 2557 คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัางที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนฯ โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด 

เดือนสิงหาคม 2557
 • ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2548 - 2549 โดยวิธีพิเศษ
        - กองทุนฯ มีความประสงค์จะจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2548 - 2549 โดยวิธีพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและบันทึกภาพการอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ระยะที่ 3 (วันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) คลิกดูรายละเอียด

เดือนกันยายน 2557
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างทำเสื้อแจ๊คเก็ต และเสื้อโปโลให้กับพนักงานกองทุนฯ ประจำปี 2557 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคางอ้างอิง) "การจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีสืบราคา"  คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Back Site Center) คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ (IT Outsourcing) คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับสำนักงานกองทุน วงจรที่ 1 คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับสำนักงานกองทุน วงจรที่ 2 คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk  คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Sofware ระบบงาน คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูล  คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กร (Internet Content Mointoring System) คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการเครือข่าย Internet เคลื่อนที่ (SIM Card) คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม" คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศสอบราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจตอล คลิกดูรายละเอียด 
.