ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

​​เดือนตุลาคม 2556
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างจัดที่มิใช่งานก่อสร้าง "การจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม "กยศ.พี่ช่วยน้อง" ผ่านสื่อป้ายโฆษณาบิลบอร์ด คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบริษัทรับบริหารงาน (Organizer) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ ฝ่ายปฏิบติการจำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด

​เดือนพฤศจิกายน 2556
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hyperion ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

​เดือนธันวาคม 2556
 • ประกาศการจัดจ้างสืบทรัยพ์กับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2547 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ "รณรงค์ชำระหนี้" ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2557 ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดซื้อหมึกเครื่อง Printer จำนวน 24 รายการ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางบังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี และไม่ทำการชำระหนี้ตามคำพิพากษา ในปี 2547  คลิกดูรายละเอียด

เดือนมกราคม 2557
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง "การจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hyperion" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง "การจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hyperion" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุ ด้วยวิธีพิเศษ" คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศการสอบราคาจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดจ้างสืบทรัพย์กับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2547 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุ ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ "รณรงค์ชำระหนี้" ผ่านสื่อป้ายไวนิล ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ "รณรงค์ชำระหนี้" ผ่านสื่อโปสเตอร์ ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างบริษัทเพื่อออกแบบผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2557 คลิกดูรายละเอียด

​เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศยกเลิกการจัดจ้างบริษัทเอกชนในการติดตามหนี้ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศการจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อติดตามหนี้ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างติดตามหนี้กับผู้กู้ยืมที่จะถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีในปี 2557 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้สำหรับผู้กู้ยืมปีสุดท้าย ปี 2555 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งให้ชำระหนี้ในโครงการรณรงค์การชำระหนี้ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศผลการสอบราคาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ผ่านสื่อป้ายไวนิล คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2557 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศและขอบเขตจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อติดตามหนี้โดยวิธีพิเศษ ที่ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ คลิกดูรายละเอียด

เดือนมีนาคม 2557
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และประกาศสอบราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง "การจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hyperion" (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีสุดท้าย ปี 2555 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด


 
.