ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)

29 มิ.ย.61 | ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
29 มิ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด  
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 23 รายการ คลิกดูรายละเอียด 
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด 
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดตาก จำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด 
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด 
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ปฏิบัติงานให้กับพนักงานฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 40 กล่อง คลิกดูรายละเอียด 
28 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 8 อัน คลิกดูรายละเอียด 
26 มิ.ย.61 | ประกาศประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
26 มิ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ คลิกดูรายละเอียด    
26 มิ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
26 มิ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ให้ผู้กู้ยืมในช่วงปลอดหนี้ผู้กู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระหนี้ในปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คลิกดูรายละเอียด   
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด 
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด  
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำนามบัตรผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 500 ใบ คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อวัสดุสำนักงาน ในการจัดทำหนังสือยืนยันการพ้นสภาพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯในปีการศึกษา 2561 สำหรับฝ่ายคดีและบังคับคดี คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ณ สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ จำนวน 2 คัน คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง Printer  ยี่ห้อ HP Laserjet 1320 รหัสครุภัณฑ์ 49-004-003-7 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด  
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 คัน      คลิกดูรายละเอียด  
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อไปไกล่เกลี่ยและสืบพยาน ยื่นอุทธรณ์และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาล ในจังหวัดต่างๆ  คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับจัดประชุม และอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกดูรายละเอียด
21 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ คลิกดูรายละเอียด    
15 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโดยวิธีสอบราคาการจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด   
15 มิ.ย.61 | ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งที่ 2 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนฯ โดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : muntana@studentloan.or.th คลิกดูรายละเอียด 
15 มิ.ย.61
 
| สรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่กองทุนฯ ได้เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง​โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งทีี่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คลิกดูรายละเอียด  
13 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อเครื่องตรวจจับควัน พร้อมติดตั้ง (Smoke Detector) คลิกดูรายละเอียด    
  1 มิ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คลิกดูรายละเอียด   
28 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างผลิตใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบและคู่มือทำเนียบรุ่น คลิกดูรายละเอียด   
25 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์การชำระเงินคืนกองทุนฯ จำนวน 60,000 เล่ม คลิกดูรายละเอียด 
25 พ.ค. 61 | ประกาศสรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่กองทุนฯได้เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนฯ แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด     
25 พ.ค. 61 | ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งทีี่ 1 เผยแพร่ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา 16.30 น.เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนฯ โดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : muntana@studentloan.or.th คลิกดูรายละเอียด     
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อไปไกล่เกลี่ยและสืบพยาน ยื่นอุทธรณ์และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาล ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 7 คัน    คลิกดูรายละเอียด   
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด  คลิกดูรายละเอียด   
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทแฟ้ม ลวดเย็บ คลิปดำ แผ่น CD-R ไตรมาสที่ 3 จำนวน 10 รายการ  คลิกดูรายละเอียด   
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำนามบัตรผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 500 ใบ  คลิกดูรายละเอียด 
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อวัสดุสำนักงาน ในการจัดทำหนังสือยืนยันการพ้นสภาพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2561 สำหรับฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 7 รายการ คลิกดูรายละเอียด   
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง Printer  ยี่ห้อ HP Laserjet 1320 รหัสครุภัณฑ์ 49-004-003-7 จำนวน 1 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด   
23 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 10 อัน  คลิกดูรายละเอียด   
22 พ.ค. 61 | ประกาศราคากลางจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด  
22 พ.ค. 61 | ประกาศสอบราคาจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2561  คลิกดูรายละเอียด      
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2561  คลิกดาวน์โหลด 
- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีสอบราคา คลิกดาวน์โหลด       
15 พ.ค. 61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปสืบพยาน ยื่นอุทธรณ์และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาลในจังหวัดต่างๆ คลิกดูรายละเอียด  
15 พ.ค. 61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตเสื้อโปโลคอปก คลิกดูรายละเอียด 
15 พ.ค. 61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีการคัดเลือก จ้างบริการในการส่ง SMS for OTP คลิกดูรายละเอียด 
15 พ.ค. 61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด  
4 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ ไอดีล รุ่น 3102 รหัสครุภัณฑ์ 45-008-002-1 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
4 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด คลิกดูรายละเอียด  
4 พ.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อไปไกล่เกลี่ยและสืบพยานยื่นอุทธรณ์และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาล ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 7 คัน คลิกดูรายละเอียด  
25 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิกดูรายละเอียด  
25 เม.ย.61 | ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนฯ โดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : muntana@studentloan.or.th คลิกดูรายละเอียด
25 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อแฟลชไร์ฟพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 260 ชิ้น สำหรับฝ่ายบริหารหนี้ คลิกดูรายละเอียด  
25 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด คลิกดูรายละเอียด 
25 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด  
25 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 คลิกดูรายละเอียด 
25 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส 3 จำนวน 87 รายการ คลิกดูรายละเอียด  
24 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus ของกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 
20 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย Switch และ Access Point ที่สำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด  
18 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) คลิกดูรายละเอียด  
17 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์การชำระเงินคืนกองทุน  คลิกดูรายละเอียด   
9 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการในการส่ง SMS for OTP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จ้างบริการในการส่ง SMS for OTP คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อไปปฏิบัติงานไปต่างจังหวัด คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อโต๊ะ 8 ตัว เก้าอี้ 16 ตัว และตู้ล็อกเกอร์ 4 ตู้ คลิกดูรายละเอียด   
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกาญจนบุรี คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอัยการจังหวัดตาก คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ จังหวัดภูเก็ต คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทำนามบัตรรองผู้จัดการกองทุนฯ จำนวน 200 ใบ คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 9 อัน คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทแฟ้ม ลวดเย็บ คลิปดำ แผ่น CD-R) ไตรมาสที่ 2 จำนวน 10 รายการ คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์สำหรับ จัดประชุม อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสำนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ คลิกดูรายละเอียด
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อหูฟัง จำนวน 60 ชุด คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 200 ชุด คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถตู้ 1 คัน ไปกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ประกาศรับสมัครงานระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อไปไกล่เกลี่ยและสืบพยายในชั้นศาล ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 21 คัน คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบ และจัดทำตรายาง จำนวน 1 อัน คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดีของผู้ขอรับทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับ Datacenter คลิกดูรายละเอียด 
9 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืม กยศ. ผู้รับทุน กรอ. และผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด  
5 เม.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนฯ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ คลิกดูรายละเอียด  
5 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืม กยศ. และผู้รับทุน กรอ. และผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 27,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  
5 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนระบบที่สำนักงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด   
3 เม.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Anti Virus ของกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด      
      
.