คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร

 

1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน        ประธานอนุกรรมการ
2. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์                อนุกรรมการ
3. นางสาวเพรามาตร หันตรา อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการ
5. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์             อนุกรรมการ
6. นางพรกมล ประยูรสิน อนุกรรมการ
7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
8.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน ผู้ช่วยเลขานุการ
     

หน้าที่ คณะอนุกรรมการฯ
1. กำกับดูแล ให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้
2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ แก่ที่ปรึกษา
3.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
.