ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

12 ก.ย. 56 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโปรแกรม Adobe License คลิกดูรายละเอียด  
12 ก.ย. 56 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานกองทุนฯ" ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด  
10 ก.ย. 56 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดซื้อหมึก Printer (เช่า) ด้วยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด   
10 ก.ย. 56 | ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         กองทุนฯ จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง "การจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Hyperion" ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว คลิกดูรายละเอียด    
4 ก.ย. 56 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริษัทรับบริหารงาน (Organizer) "กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง" ด้วยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด   
4 ก.ย. 56 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Hyperion" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด   
4 ก.ย. 56 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด   
8 ส.ค. 56 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นั้น กองทุนฯ ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างดังกล่าว คลิกดูรายละเอียด   
21 มิ.ย. 56 | ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกฯ
          กองทุนฯ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกคุณค่าเงินกองทุนฯ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ผลปรากฏว่า ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ดิ แอ็ท โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จำกัด คลิกดูรายละเอียด 
30 พ.ค. 56 | ประกาศการสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกคุณค่าเงินกองทุนฯ 
          กองทุนฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกคุณค่าเงินกองทุนฯ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 คลิกดูรายละเอียด  
29 พ.ค. 56 | ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การกู้ยืม กรอ.
          กองทุนฯ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างผลิตผลิตสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การกู้ยืม กรอ. ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ผลปรากฏว่า ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุ คือ บริษัท เอ็ม โฟร์ จำกัด คลิกดูรายละเอียด  
10 พ.ค. 56 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีประกาศผลการประกวดราคาฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกดูรายละเอียด  
24 เม.ย. 56 | ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ และประมวลคำถาม-คำตอบ
          กองทุนฯ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ และประมวลคำถาม-คำตอบ จำนวน 8,800 ชุด ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท อินฟินิตี้ ไลท์ โซลูชั่น จำกัด คลิกดูรายละเอียด   
12 มี.ค. 56 | ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์วางแผนทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561
          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้ดำเนินการพิจารณษคัดเลือกที่ปรึกษาฯ ผลปรากฎว่า ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาและข้อเสนอทางด้านเทคนิคคือ บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกดูรายละเอียด  
7 มี.ค. 56 | ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2556
          กองทุนฯ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สาร กยศ. ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผลปรากฎว่า ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและเป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จำกัด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกดูรายละเอียด  
22 ก.พ. 56 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 8 มีนาคม 2556
           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีประกาศเชิญชวนตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คลิกดูรายละเอียด   
4 ก.พ. 56 | ประกาศร่างขอบเขตของงงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          กองทุนฯ จะดำเนินการประกวดราคา "การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว คลิกดูรายละเอียด    
17 ม.ค. 56 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีประกาศเชิญชวนตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 คลิกดูรายละเอียด   
13 ธ.ค. 55 | ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         กองทุนฯ จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว คลิกดูรายละเอียด    
.