กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

เรียน  ผู้กู้ยืมและสถานศึกษา
 
          กองทุนได้จัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่าให้กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และจะทยอยจัดสรรครั้งต่อไปโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ยื่นกู้ในระบบ e-Studentloan ของปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้หากสถานศึกษาได้รับวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่าไม่เพียงพอ ขอให้สถานศึกษาสรุปจำนวนผู้กู้ยืมรายเก่าและจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายจริงพร้อมทั้งส่งหนังสือขออนุมัติวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561 ตามแบบฟอร์มของกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรวงเงินรวดเร็วและทันตามกำหนดระยะเวลา กองทุนขอให้สถานศึกษาสรุปยอดรวมจำนวนผู้กู้ยืมและจำนวนเงินเพียงครั้งเดียว
                             
                             รายละเอียดการจัดสรรวงเงินดังนี้
 
ระดับการศึกษา เปิดภาคการศึกษา ภายใน
  ม.ปลาย พฤษภาคม มิถุนายน
  ปวช.
  ปวท./ปวส.
  อนุปริญญา/ปริญญาตรี (ทั่วไป) มิถุนายน กรกฎาคม
  อนุปริญญา/ปริญญาตรี (อาเซียน) สิงหาคม กันยายน
 
**หากเกินระยะเวลาที่กำหนด กองทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวงเงินจัดสรร**
 
ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561...คลิก
ดาวน์โหลด ตารางรายชื่อนักเรียน  นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ปีการศึกษา 2561...คลิก  
ดาวน์โหลด วิธีการกรอกข้อมูลในตารางการขอวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่าเพิ่มเติม ...คลิก  
.