การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561

 
เรียน ผู้กู้ยืม/ผู้บริหารสถานศึกษา 

กองทุนเปิดระบบ e-Studentloan ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
สถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน (MOU)       


กลุ่ม ที่ 1 สถานศึกษาที่ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนถูกต้องครบถ้วนแล้ว สถานศึกษาจะสามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้ในตั้งแต่ขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan จนถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้

1.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด  (รายชื่อสถานศึกษา) สามารถให้กู้ยืมได้กับผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม
1.2 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด (รายชื่อสถานศึกษา)   จะสามารถให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

หมายเหตุ
สำหรับสถานศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา หากต่อมาภายหลังพบว่าหลักสูตร/สาขาวิชาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา กองทุนจะระงับการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ผู้กู้ยืมเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาทันที
กลุ่มที่ 2   สถานศึกษาที่ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนแล้ว แต่เอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งกองทุนได้อนุโลมเปิดระบบให้เฉพาะสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และระดับอาชีวศึกษาของรัฐ สถานศึกษาจะสามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้เฉพาะขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ดังนี้ 
2.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด (รายชื่อสถานศึกษา)  สามารถให้กู้ยืมได้กับผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม
2.2 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด (รายชื่อสถานศึกษา)  จะสามารถให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้ ทั้งผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1 สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนแล้ว และกองทุนได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสถานศึกษาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (รายชื่อสถานศึกษา)      
3.2 สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนแล้ว และกองทุนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารต่างๆ (รายชื่อสถานศึกษา)      
3.3 สถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุน (รายชื่อสถานศึกษา)     


สถานศึกษาที่ต้องยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน
1. สถานศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน  (รายชื่อสถานศึกษา)       
2. สถานศึกษาที่ถูกเพิกถอนการมอบอำนาจการดำเนินการ (รายชื่อสถานศึกษา)     
3. สถานศึกษาที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้  (รายชื่อสถานศึกษา)      
 
 


 
 
หมายเหตุ กองทุนจะปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาทุกสิ้นสัปดาห์

ฝ่ายกู้ยืม
31 ตุลาคม 2561
 
                                                                                                                                                                               
 
.