ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561

  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
 •  คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
 •  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก    

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2560... คลิก
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
•  (ฉบับที่ 1)     
•  (ฉบับที่ 2)    
•  (ฉบับที่ 3)       
•  (ฉบับที่ 4)           

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... คลิก
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560... คลิก 

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก  
- แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)

เรียน ผู้กู้ยืม /ผู้บริหารสถานศึกษา
     ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับปรุงแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) เพื่อให้เหมาะสมกับการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินแบบใหม่สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมกับสถานศึกษา คลิก  
     กรณีที่ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบขอกู้ยืม (กยศ.101) แบบเดิมมาแล้วกองทุนอนุโลมให้ใช้ได้ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาใช้แบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนดโดยไม่ให้นำไปดัดแปลงใดๆ
 
.