การจัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารสถานศึกษา
 
        ด้วยกองทุนได้จัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาได้ดังนี้
  
ผู้ยืมรายเก่า
- ระดับมัธยมศึกษา... คลิก   
- ระดับ ปวช ... คลิก
- ระดับ ปวส ... คลิก
- ระดับปริญญาตรี ... คลิก

ผู้ยืมรายใหม่
- ระดับมัธยมศึกษา... คลิก 
- ระดับ ปวช ... คลิก
- ระดับ ปวส ... คลิก
- ระดับปริญญาตรี ... คลิก

         ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกู้ยืม 0-2016-4888 
 
จัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่า : นางสาวสุณีมาภรณ์ ตั้งอรุณสันติ ต่อ 155
จัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายใหม่ : นางสาวจันทพิมพ์ แก้วสกุล ต่อ 156
.