ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561)

 
28 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   คลิกดูรายละเอียด 
28 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสายสัญญาณ Internet 50/4 Mbps สำหรับกองทุนฯ (วงจรที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด   
28 ก.ย. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
28 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดตาก จังหวัดตาก คลิกดูรายละเอียด   
27 ก.ย. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
27 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Software ระบบงานของศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด      
27 ก.ย. 61 | ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephony) และเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด    
27 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และดูแลระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
27 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด   
26 ก.ย. 61 | ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป Enterprise Resource Planning (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด 
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าสายสัญญาณ Private Link 100 Mbps จำนวน 2 วงจร  คลิกดูรายละเอียด   
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด   
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 4 จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด   
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด     
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดย วิธีเฉพาะเจาะจงการซื้อเครื่องดื่มสำหรับจัดประชุมและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดจำนวน 4 รายการ   คลิกดูรายละเอียด    
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทแฟ้ม ลวดเย็บ คลิปดำ แผ่น CD-R) ไตรมาสที่ 4 จำนวน 10 รายการ   คลิกดูรายละเอียด    
25 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าสายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต 50/4 Mbps  สำหรับกองทุนฯ  (วงจรที่ 1) คลิกดูรายละเอียด     
24 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างติดตั้งเพิ่มคู่สายหมายเลขโทรศัพท์ระบบ ISDN IP-DID จำนวน 2 E1   คลิกดูรายละเอียด   
24 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง การจ้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center)  คลิกดูรายละเอียด   
24 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง การเช่าสัญญาณ Internet 50/4 Mbps สำหรับกองทุนฯ (วงจรที่ 2) คลิกดูรายละเอียด  
21 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบรับชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด   
21 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก เช่ารถประจำตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด    
21 ก.ย. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephony) และเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone) ระยะเวลา 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด      
19 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด   
18 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 2 เดือน  คลิกดูรายละเอียด     
18 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 2 เดือน (ต.ค - พ.ย 61)  คลิกดูรายละเอียด    
17 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ประกาศรับสมัครงาน  คลิกดูรายละเอียด  
17 ก.ย. 61
 
|
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง Printer ยี่ห้อ Laser HL-5270D รหัสครุภัณฑ์ 50-004-003-5 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
17 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน คลิกดูรายละเอียด    
17 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 อัน คลิกดูรายละเอียด    
14 ก.ย. 61 |    ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 อัน  คลิกดูรายละเอียด  
14 ก.ย. 61  | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 15 อัน และนามบัตร จำนวน 200 ใบ  คลิกดูรายละเอียด  
13 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าบริการเครือข่าย Internet (Sim Card) จำนวน 20 หมายเลข   คลิกดูรายละเอียด  
12 ก.ย. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 อัน  คลิกดูรายละเอียด 
10 ก.ย. 61
 
|
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปดำเนินการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ณ สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ  คลิกดูรายละเอียด   
 7 ก.ย. 61
 
|
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคิดเลขแบบตีกระดาษ CASIO รุ่น DR-240TM (ฝงบ.) รหัสครุภัณฑ์ 53-006-001-1  คลิกดูรายละเอียด     
 5 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป Enterprise Resource Planning (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
 5 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างโครงการพัฒนาระบบรับชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด  
 5 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และดูแลระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
 5 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
 5 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถประจำตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด    
 4 ก.ย. 61 | ประกาศประกวดราคา เช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด   
 4 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ ระยะเวลา 5 ปี คลิกดูรายละเอียด    
 4 ก.ย. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) คลิกดูรายละเอียด   
 4 ก.ย. 61
 
|
 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย Software ระบบงานของศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานกองทุนฯ  คลิกดูรายละเอียด   
31  ส.ค. 61 | ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
31  ส.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด คลิกดูรายละเอียด    
30  ส.ค. 61
 
| ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephony) และเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด   
30  ส.ค. 61
 
| ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephony) และเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด    
28  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook คลิกดูรายละเอียด  
28  ส.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด    
28  ส.ค. 61
 
|
 
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด  
24  ส.ค. 61
 
|
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี คลิกดูรายละเอียด    
24  ส.ค. 61
 
|
 
ร่างประกาศสอบราคาและร่างเอกสารสอบราคา จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2552-2553 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : praphan@studentloan.or.th   คลิกดูรายละเอียด 
24  ส.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2552-2553 ด้วยวิธีสอบราคา  คลิกดูรายละเอียด   
22  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่าเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด     
22  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างต่ออายุ DOMAIN NAME ของกองทุนฯ STUDENTLOAN.OR.TH คลิกดูรายละเอียด    
22  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อสายสัญญาณ VGA และรางเก็บสายไฟ สำหรับห้องประชุม 5A และ 5B คลิกดูรายละเอียด    
21  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไกล่เกลี่ยและสืบพยาน และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาล ณ จังหวัดภูเก็ต คลิกดูรายละเอียด   
20  ส.ค. 61   ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk  คลิกดูรายละเอียด   
17  ส.ค. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด  
17  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อเดินทางไปดำเนินการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ในจังหวัดต่างๆ  คลิกดูรายละเอียด  
17  ส.ค. 61 | ประกาศชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด    
15  ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกดูรายละเอียด  
  9 ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปจัดประชุมผู้บริหารเพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน และสภาพปัญหาของการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ จังหวัดชลบุรี คลิกดูรายละเอียด    
  8 ส.ค. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
  8 ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนเเก่น จังหวัดขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด   
  3 ส.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตเข็มกลัดพร้อมกล่องใส่สำหรับผู้กู้ยืมที่มีการปิดบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด   
  2 ส.ค. 61 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด    
24 ก.ค.61
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไกล่เกลี่ยและสืบพยาน ยื่นอุทธรณ์ และคัดผลคำพิพากษาในชั้นศาล ในจังหวัดต่างๆ คลิกดูรายละเอียด   
24 ก.ค.61
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี คลิกดูรายละเอียด   
23 ก.ค.61
 
สรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่กองทุนฯ ได้เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง​โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งทีี่ 3 เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561  คลิกดูรายละเอียด  
23 ก.ค.61
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด  
18 ก.ค.61
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คลิกดูรายละเอียด    
18 ก.ค.61
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก คลิกดูรายละเอียด    
18 ก.ค.61
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  คลิกดูรายละเอียด   
17 ก.ค.61
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด    
17 ก.ค.61
 
| ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อโปรแกรมคอร์พัส (ระบบค้นหาและตรวจสอบบริษัท) สำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลแบบออนไลน์ คลิกดูรายละเอียด  
17 ก.ค.61
 
| ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ชั้น 5 - 6 จำนวน 36 ก้อน คลิกดูรายละเอียด  
17 ก.ค.61
 
| ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ณ สถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คัน คลิกดูรายละเอียด    
17 ก.ค.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน คลิกดูรายละเอียด    
13 ก.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด     
13 ก.ค.61 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
12 ก.ค.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกดูรายละเอียด  
 6 ก.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) คลิกดูรายละเอียด    
 6 ก.ค.61 | ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโดยวิธีสอบราคาการจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม  คลิกดูรายละเอียด   
 3 ก.ค. 61 | รับใบเสร็จรับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 10 ใบ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
 3 ก.ค. 61 | ผลคุณผู้ประกาศที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถตู้พร้อมของคุณคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานพนักงาน ณ ศาลจังหวัดตากจังหวัดตาก  คลิกดูรายละเอียด 
 3 ก.ค. 61 | ผลคุณผู้ประกาศที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่ารถตู้พร้อมของคุณคนขับเพื่อเดินทางไกล่เกลี่ยและสืบพยานยื่นอุทธรณ์และคัดผลคำพิพากษาในห้างหุ้นส่วนจำกัดชั้นศาลในห้างหุ้นส่วนจำกัดจังหวัดต่างๆ  คลิกดูรายละเอียด   
|
.