รายชื่อสถานศึกษาที่เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ยังไม่เรียบร้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
กองทุนขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่เอกสารบันทึกข้อตกลง(MOU) ยังไม่เรียบร้อย ดังนี้
  1. สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง (รายชื่อสถานศึกษา)   
  2. สถานศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้สถานศึกษาแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลสถานศึกษาของท่านผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail หรือ Line ... คลิก เพื่อกองทุนจะได้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561 ได้ หรือกองทุนอนุโลมให้ดำเนินการได้เฉพาะขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan เท่านั้น     
                                                                                       
 
 
 
 
.