ผู้กู้ยืม กรอ. พิการ/ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการงานได้

สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระงับการเรียกชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมพิการ/ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้
(มติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 สิงหาคม 2556)
(มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556)
 
1. ผู้พิการประเภทการมองเห็นทุกราย (เดิมระดับ 1 – 5)
2. ผู้พิการประเภทการได้ยินหรือสื่อความหมาย (เดิมระดับ 3 ขึ้นไป)
2.1 ผู้ที่หูตึง ได้ยินเสียงที่ความดังเฉลี่ย 56 – 90 เดซิเบล จนถึงหูหนวก ได้ยินเสียงที่ความดัง มากกว่า 90 เดซิเบล
2.2 ผู้ที่สื่อความหมายที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันหลักได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง จนถึงสื่อความหมายไม่ได้เลย
3. ผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (เดิมระดับ 3 ขึ้นไป)
3.1 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันน้อยกว่าครึ่งตัว หรือ แขน ขา น้อยกว่า 2 ข้าง (เดิมระดับ 3)
3.2 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันครึ่งตัว หรือ แขน ขา เพียง 2 ข้าง (เดิมระดับ 4)
3.3 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันมากกว่าครึ่งตัว หรือ แขน ขา มากกว่า 2 ข้าง (เดิมระดับ 5)
4. ผู้พิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรม (เดิมระดับ 1 และ 2)
4.1 ผู้พิการทางจิตที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีลักษณะที่ต้องการอยู่ตามลำพังไม่ยุ่งกับใคร (เดิมระดับ 1)
4.2 ผู้พิการทางจิตที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีลักษณะรบกวนความสงบของผู้อื่น (เดิมระดับ 2)
5. ผู้พิการประเภทสติปัญญา ได้แก่ ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ที่มี ไอคิว(IQ) 0 – 50 
6. ผู้พิการประเภทการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้มีความบกพร่องทางระบบประสาท แต่ไม่รวมความผิดปกติของร่างกาย (บกพร่องด้านการอ่าน  การเขียน  การคำนวณ)

เอกสารประกอบพิจารณา
ผู้กู้ยืมพิการที่ขอระงับการเรียกชำระหนี้ ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ต้องไม่หมดอายุ)
1.2 หนังสือรับรองแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน โดยโรงพยาบาล ซึ่งรับรองความบกพร่องของร่างกาย ทั้งนี้ ให้ระบุอาการ/ความพิการโดยละเอียด 
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม
1.4 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ (แนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งของข้าราชการที่รับรองมาด้วย) คลิกดาวน์โหลด
 
โดยเจ้าของเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับหรือ หากไม่สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อรับรองสำเนาถูกต้องได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือและให้มีบุคคล 2 คนเป็นพยานรับรองลายนิ้วมือนั้น
หมายเหตุ : หากขาดเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง จะไม่สามารถพิจารณาได้
 
สถานที่ส่งเอกสาร
จ่าหน้าซองจดหมายส่งถึง     ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วงเล็บมุมซอง คุณกัญญาวีร์ (ผู้ประสานงานผู้กู้ยืมพิการ)
        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 
        ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400    
.