ผู้กู้ยืม กรอ. ถึงแก่ความตาย

          กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) 
          กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้รับทุนฯ เข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้รับทุนฯ ถึงแก่ความตาย  ให้สถานศึกษานำเงิน เฉพาะจำนวนเงินที่โอนหลังตายคืนกองทุน
          กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้รับทุนฯ เข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้รับทุนฯ ถึงแก่ความตาย ให้ทายาทนำเงินคืนกองทุน ให้ญาติ ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษา แจ้งกองทุน หรือ ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้ง)  และส่งเอกสารดังต่อไปนี้
          1. หลักฐานการตาย (สำเนาใบมรณบัตร หรือเอกสารการตายจากทะเบียนราษฎร์ ท.ร. 4/ก)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ประทับ “ตาย หรือ เสียชีวิต”
          3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม
          ทั้งนี้ ให้ญาติ ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษ ผู้แจ้ง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
.