ประกาศกองทุนฯ เรื่องการจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559  
ขอบเขตของงานการจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 
แบบฟอร์มตาราง Excel 
   

 
.