โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ


 
 
โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
 
         ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมกับกองทุนในการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และวินัยทางการเงิน
ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน และป้องกันความเสี่ยงให้บุคลากรไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกยึดทรัพย์บังคับคดีในกรณีผู้กู้ยืมค้างชำระ นอกจากนี้จะช่วยให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุน และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมรุ่นหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  ซึ่งการ
เข้าร่วมโครงการ มีผลทำให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ
 
         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมเงินรุ่นน้องที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้กับประเทศชาติ และช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 
 
          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน 35 แห่ง ภายใต้โครงการ “กยศ. กรอ. เพื่อชาติ” โดยมี  นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงินและมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน โดยร่วมมือกันสำรวจข้อมูลในการกู้ยืมเงิน และรณรงค์ให้ชำระหนี้คืนกองทุน ในกรณีที่บุคลากรยินยอมชำระหนี้ โดยยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ เช่น การได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัล หรือการได้ลดเบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุน และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรนายจ้างต้นแบบ ดังนี้
•  กรมบัญชีกลาง เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง หน่วยงานภาครัฐ
•  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง ภาครัฐวิสาหกิจ
•  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
•  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน
•  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้าง ภาคเอกชน
  
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย
องค์กรภาครัฐ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กรมธนารักษ์
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมอุตุนิยมวิทยา
 
องค์กรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การเคหะแห่งชาติ โรงงานไพ่
โรงงานยาสูบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การตลาด การยางแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 
องค์กรภาคเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 
--------------------------------------------------
 
 
ปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนแล้ว
จำนวน 316 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ดังนี้
•  หน่วยงานรัฐ จำนวน 122 แห่ง คลิกดูรายชื่อ    
•  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 43 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานรัฐอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานสถานศึกษา จำนวน 64 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานเอกชน จำนวน 81 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
   
.