เกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและเกณฑ์คัดกรองสถานศึกษา ปี 2560


ในปี 2560 กองทุน กยศ. และ กรอ. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม
เกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา และขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน จากปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

รายละเอียดโปรดคลิก
เกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมปี 2560 >> คลิก 
.