คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา


1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             อนุกรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
5. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  อนุกรรมการ
8. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
9. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
10. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
12. - ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา
1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 9 (6)
2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 (6) และรายงานผล ให้คณะกรรมการทราบ
3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
.