คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน


1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
6. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
7. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ดร.สุจิต จงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
10. - ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน
1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยืมเงิน
ชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7)
2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลให้การชําระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
3. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14)
4. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน
5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 
.