คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
1. นางลดาวรรณ     เจริญรัชต์ภาคย์                                                                         ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                            อนุกรรมการ    
3. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน        อนุกรรมการ    
4. ดร.อโศก           วงศ์ชะอุ่ม                                                                                อนุกรรมการ
5. ดร.ศุภกร           สุนทรกิจ                                                                                 อนุกรรมการ
6. ดร.วิจักขณ์         เศรษฐบุตร                                                                              อนุกรรมการ
7. นางสุวรรณี         คำมั่น                                                                                     อนุกรรมการ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.                                                                 เลขานุการ
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กยศ.                                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ
.