ระเบียบ และประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

* เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 ข้อ 15 กำหนดว่า
“ในปีการศึกษา 2561
สถานศึกษาที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินงานกับกองทุนให้ดำเนินการยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560”
สถานศึกษาที่ต้องยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ได้แก่
            1. สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนและยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือเข้าร่วมโครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
            2. สถานศึกษาที่ถูกเพิกถอนการมอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
            3. สถานศึกษาที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้ให้แก่กองทุน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
สถานศึกษาตามข้อ 2 และ 3 หากไม่ได้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนให้ถือว่าเป็นสถานศึกษา 
ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามระเบียบนี้จำกัดเฉพาะการดำเนินการให้กู้ยืมแก่
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น 
                                                                                                             13 ธันวาคม 2560

 
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 

 - คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
 - บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
              
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 

 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... คลิก 


  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560... คลิก 

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก 
 - บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก 


  
.