ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

30 มี.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด 
30 มี.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 จำนวน 87 รายการ คลิกดูรายละเอียด  
23 มี.ค.61 | ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 คลิกดูรายละเอียด  
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปไกลเกลี่ยและสืบพยานในชั้นศาลในจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ 18-28 มีนาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด 
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงราย คลิกดูรายละเอียด 
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถสำหรับการประชุมระดมความคิด "การพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมอนันตรา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด  
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด  
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 11 คัน เพื่อเดินทางไปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด คลิกดูรายละเอียด 
23 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 24 รายการ คลิกดูรายละเอียด 
16 มี.ค.61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิกดูรายละเอียด  
15 มี.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดีของผู้รับทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด 
15 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด   
15 มี.ค.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม AntiVirus จำนวน 60 License คลิกดูรายละเอียด 
14 มี.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด 
14 มี.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,800 ใบ คลิกดูรายละเอียด 
13 มี.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อลิขสิทธิ์การใช้ระบบ SSL สำหรับความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กยศ. และหน่วยงานภายนอก คลิกดูรายละเอียด 
13 มี.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 3 โปรแกรม คลิกดูรายละเอียด  
13 มี.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ External Harddisk คลิกดูรายละเอียด  
12 มี.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย Switch และ Access Point ที่สำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
9 มี.ค. 61 |  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
9 มี.ค. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 1(โดยวิธีคัดเลือก และเฉพาะเจาะจง) คลิกดูรายละเอียด 
2 มี.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ คลิกดูรายละเอียด 
28 ก.พ. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 54 ตัว เก้าอี้ จำนวน 50 ตัว เก้าอี้พนักงานพิงสูง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 
27 ก.พ. 61 | ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด 
27 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด  
22 ก.พ. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยนวิธีเฉพาะเจาะจงเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook  คลิกดูรายละเอียด 
21 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์ ไตรมาส 2 จำนวน 24 รายการ คลิกดูรายละเอียด 
19 ก.พ. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างติดตามหนี้ ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 คลิกดูรายละเอียด  
14 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด 
14 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการบันทึกเสียงสนทนาสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 60 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
14 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด 
12 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Anti Virus 60 License คลิกดูรายละเอียด  
12 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะ 8 ตัว เก้าอี้ 16 ตัว และตู้ล็อกเกอร์ 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด 
5 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืม กยศ. ผู้รับทุน กรอ. และผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 86,408 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  
5 ก.พ. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 261 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
2 ก.พ. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 54 ตัว เก้าอี้ 50 ตัว เก้าอี้พนักงานพิงสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) คลิกดูรายละเอียด
2 ก.พ. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อโต๊ะพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 54 ตัว เก้าอี้ 50 ตัว เก้าอี้พนักงานพิงสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  คลิกดูรายละเอียด  
31 ม.ค. 61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
30 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่ารถตู้ จำนวน 8 คัน คลิกดูรายละเอียด  
26 ม.ค.61 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม กยศ. กลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549-2551 ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด  
26 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (ฺBI) คลิกดูรายละเอียด  
23 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตเสื้อ สำหรับกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
23 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตของที่ระลึก สำหรับกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด 
18 ม.ค.61 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด 
17 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปี 2558  คลิกดูรายละเอียด 
16 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 87 รายการ คลิกดูรายละเอียด 
16 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถตู้พร้อมคนขับจำนวน 10 คัน(เพื่อเดินทางไปไกล่เกลี่ยและสืบพยานในชั้นศาลในจังหวัดต่างๆ) คลิกดูรายละเอียด  
9 ม.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงานกองทุนฯ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ คลิกดูรายละเอียด 
3 ม.ค. 61 | ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้ผู้ค้ำประกันของกองทุนงวดเดือนมกราคม 2561 ถึงงวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด  
29 ธ.ค. 60 | ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด
29 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ โดยวิธีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) คลิกรายละเอียด
25 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ค่าสมาชิกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบยี่ห้อ ACL จำนวน 2 Lisense คลิกรายละเอียด  
25 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้ซอฟแวร์โปรแกรม ACL เวอร์ชั่นใหม่ 1 ปี จำนวน 2 ลิขสิทธิ์ คลิกรายละเอียด  
20 ธ.ค. 60 | ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ คลิกรายละเอียด
20 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ คลิกรายละเอียด
18 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intellegence (ฺBI)  คลิกรายละเอียด
15 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเช่ารสบัส และรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างไปร่วมกิจกรรมฯ  คลิกรายละเอียด 
4 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร  คลิกรายละเอียด 
1 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office  คลิกรายละเอียด  
1 ธ.ค. 60 | ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างบริการโครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกรายละเอียด
30 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด 
28 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 22 รายการ คลิกรายละเอียด
21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุพนักงานกองทุน ประจำปี 2561    คลิกรายละเอียด
21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม (รีมละ 500 แผ่น)  คลิกรายละเอียด
20 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 8 คัน  คลิกรายละเอียด 
17 พ.ย. 60   ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างกระดาษ A4 จำนวน 2,000 รีม คลิกรายละเอียด  
15 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนตุลาคม 2560 - งวดเดือนธันวาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 193,500 ฉบับ  คลิกรายละเอียด      
9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่าโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด (ระยะเวลา 6 เดือน)  คลิกรายละเอียด    
9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 1 จำนวน 72 รายการ คลิกรายละเอียด  
1 พ.ย. 60 | ประกาศจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกรายละเอียด 
24 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ คลิกรายละเอียด  
18 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าสายสัญญาณ (Private Link) 100 Mbps จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด 
16 ต.ค. 60 | ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2551 คลิกรายละเอียด 
16 ต.ค. 60 |
ประกาศผลการประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด   
.