รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

•  รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2551-2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คลิก 
•  รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559 - 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คลิก   
.