กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5

             
          กองทุนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ทรงเจริญพระชนมพรรษา
66 พรรษา ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการทำความดีถวายด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ

          โดยกองทุนจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 20 จังหวัด และสถานศึกษา จำนวน 48 สถาบัน ปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี
โดยแบ่งตามภาคดังนี้
          1. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, พะเยา, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์  
          2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, บุรีรัมย์, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด  
          3. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช   
          4. ภาคตะวันออกและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี
          5. กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาจำนวน 22 สถาบัน

          โดยดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561

คลิกอ่านรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
•  
กำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
•  กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถานศึกษาภาคเหนือ 
•  กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถานศึกษาภาคใต้
•  กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•  กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถานศึกษาภาคตะวันออก
 

คลิกตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
•  รายชื่อสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  
     
•  รายชื่อสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ ที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต        

  คลิกดูสรุปผลการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5" ปี 61      
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
         
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561
   
       
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ 11 กันยายน 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 
  มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 
   
       
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 3 กันยายน 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561
   
       
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561
   
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2561
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
 
 
       
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
   
             
       
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 19 มีนาคม 2561
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 13 มีนาคม 2561
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   
       
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์ 2561
   
       
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 17-18 มกราคม 2561
   
 
 
 
 
.