การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรียน    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารสถานศึกษา
                   ด้วยกองทุนได้จัดส่งบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืม   เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ตามข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษา   จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนการมอบอำนาจ หรือไม่เป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้ให้แก่กองทุน
คลิกรายชื่อสถานศึกษาระดับมัธยม 
คลิกรายชื่อสถานศึกษาระดับอาชีวะ 
คลิกรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คลิกรายชื่อสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

                   กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน จำนวน 2 ฉบับ และลงนาม    โดยผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา คลิกดูหนังสือกองทุน โดยเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา(ถ้ามี) ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารให้กองทุน ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561
 
                   หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกู้ยืม โทรศัพท์ 0 2016 4888 ต่อ 156 , 0819264953  โทรสาร  0 2016 4950
ระดับมัธยมศึกษา : น.ส.จันทพิมพ์ แก้วสกุล
ระดับอาชีวศึกษา : น.ส.ลิลดา กลิ่นพยอม
ระดับอุดมศึกษา : นางธรรศฐพร เฉลิมกิติ
.