Secondary

Languages

User login

เมื่อไร กยศ.จะให้ทำสัญญาในระบบสักทีจนจะปิดเทอมล่ะ

เมื่อไร กยศ.จะให้ทำสัญญาในระบบสักทีจนจะปิดเทอมล่ะ

ผู้ส่ง: 
นายนัฏฐชานนท์ อภินันท์ธณสกุล

สัญญาสามารถทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินแล้ว ผู้กู้สามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยค่ะ

สัญญาสามารถทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินแล้ว ผู้กู้สามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยค่ะ