Secondary

Languages

User login

กู้ กรอ.ปีการศึกษา2558เทอม1 แล้วย้ายสถานศึกษา แต่ไม่ได้กู้ต่อ

กู้ กรอ.ปีการศึกษา2558เทอม1 (เทอม2ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ส่งเอกสารยื่นกู้ใดๆ) แล้วย้ายสถานศึกษา ซึ่งไม่ได้ทำการกู้ยืมต่อ แต่ตอนนี้ยังศึกษาอยู่ อยากทราบว่าต้องดำเนินการอะไร อย่างไรบ้างคะ

ผู้ส่ง: 
สุปรียา แจ้งใจ

ถ้าผู้กู้ไม่ประสงค์จะกู้ต่อ ต้องรายงานสถานะภาพการเป็นนักศึกษา โดยใช้เอกสาร ดังนี้
1.แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)

และจัดส่งให้ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม ดังนี้
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2568198 โทรติดตามผล 02-2088699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999