Secondary

Languages

User login

ต้องการกลับมาชำระหนี้

เคยโดนหมายศาลและต้องขึ้นศาลแล้วเมื่อประมาณ 7-8ปีที่แล้ว แต่ขาดการชำระจนถึงปัจจุบัน แต่ตนอนี้มาความประสงค์จะกลับมาชำระอีกครั้ง แต่ไม่มีความสามารถที่จะชำระได้ภายในครั้งเดียว โดยจะสามารถผ่อนรายเดือนได้เท่านั้น จะสามารถเจรจาต่อรองได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ผู้ส่ง: 
จเร ณ พัทลุง