Secondary

Languages

User login

งงกับดอกเบี้ย

ในปีนี้ผมได้ส่งไปแล้วเกินกว่าทั้งตนและดอกเบี้ยตามที่ กยศ. เรียกเก็บ แต่ทำไมระบบจึงแจ้งว่า ยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด 8 ก.ค. 60 (2)+(4)+(5)+(6) 44.22 บาท ทั้งที่ยอดชำระในปีนี้เกินจำนวนทั้งต้นและดอก

ผู้ส่ง: 
มนัส นันจินดา

การคิดดอกเบี้ยตามตารางชำระหนี้ 15 ปี
จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ปรากฏตามตารางนี้ ได้คำนวณยอดไว้เป็นรายปี โดยนับจากวันที่ 5 ก.ค เป็นหลัก ดังนั้น หากการชำระหนี้ ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 ก.ค หรือชำระหนี้หลังวันที่ 5 ก.ค. ของแต่ละปี ยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนวันที่มาชำระหนี้

ซึ่งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตราดอกเบี้ย) หาร 365 วัน **เท่ากับอัตราดอกเบี้ยจะเดินเป็นรายวันจนกว่าเงินต้นจะหมด

ดอกเบี้ยค้างชำระ
เงินกู้ยืม กยศ. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ดอกเบี้ยจะเดินต่อไปเป็นรายวัน จนกว่าผู้กู้ยืมจะชำระหนี้เสร็จสิ้น เรียกว่า ดอกเบี้ยค้างชำระ ดังนั้น ถ้าผู้กู้ยิ่งชำระคืนเงินต้นมาก ดอกเบี้ยจะยิ่งลดลงตามไปด้วย วิธีคำนวณดอกเบี้ย ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตรา) หาร 365 วัน *กรณีนี้ไม่ใช่เบี้ยปรับนะคะ