Secondary

Languages

User login

จ่ายเงินชำระหนี้กยศ ผ่าน 7-11

เมื่อวันที่ 10 กค.60 ได้ทำการชำระหนี้ที่ 7-11 แต่เช็คยอดเงินที่ชำระครั้งล่าสุดในระบบทำไมไม่ขึ้นในระบบคะ

ผู้ส่ง: 
นางสาวกัลยา อภัยโคตร

ถ้าชำระที่ 7-11 จะสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้หลังจากชำระประมาณ 3 วันค่ะ