Secondary

Languages

User login

สถานศึกษาที่รอตรวจสอบผลการ ประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาที่รอตรวจสอบผลการ ประเมินคุณภาพ ต้องรอจนกว่าอนุกรรมการ 1 ตรวจสอบเสร็จใช่ไหมค่ะ สำหรับเด็กใหม่ที่จะกู้ 1/2560 ที่จะหมดเวลาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ค่ะ ทางสถานศึกษาต้องดำเนินการส่วนใดได้บ้างค่ะ

ผู้ส่ง: 
ษาธญา พวงห้อย

ผู้กู้รายใหม่สามารถยื่นแบบคำขอกู้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ค่ะ และจะต้องรอสถานศึกษาประเมินผลเรียบร้อยก่อนถึงจะยื่นกู้ได้ค่ะ