Secondary

Languages

User login

ระยะครั้งเกินหลักสูตร ยื่นกู้ไม่ได้

ปี 57  ซิวมาจากมหาลัยรามค่ะ

ตอนนี้อยู่ปี 4 ยื่นกู้ไม่ได้ค่ะ
ขึ้นระยะเกินหลักสูตร ต้องทำยังไงค่ะ

ผู้ส่ง: 
สุมิตรา เชื้ออุ่น

ติดต่อสถานศึกษา ให้สถานศึกษาทำหนังสือไปที่ต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติกู้เกินหลักสูตรค่ะ