Secondary

Languages

User login

มีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านครับ

กระผมได้ทำการกู้เงินครั้งล่าสุดปีการศึกษา 2557 แล้วไม่ได้เรียนต่อ กระผมไม่ทราบว่าจะต้องแจ้งเรื่อง ตอนนี้กระผมพึ่งมาเรียนปีการศึกษา 2560 แล้วมีใบแจ้งหนี้มาที่บ้าน กระผมจะทำไงดีครับ แล้วผมยังมีสิทธิ์กู้ยืมได้อีกไหมครับ ?

ผู้ส่ง: 
ภีรพล ปิมปา

ให้รายงานสถานะภาพการเป็นนักศึกษา โดยใช้เอกสาร ดังนี้
1.แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วยค่ะ)

การส่งเอกสาร
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เบอร์แฟ็กซ์ 02-2568198 โทรติดตามผล 02-2088699

กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เบอร์แฟ็กซ์ 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999