Secondary

Languages

User login

ขอสอบถามการจัดสรรวงเงินให้สถานศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่

ขอสอบถามการจัดสรรวงเงินให้สถานศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ขณะนี้ได้มีการจัดสรรวงเงินให้สถานศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่หรือยังคะ

ผู้ส่ง: 
Ornchira Anuboot

สำหรับรายใหม่ยังไม่มีการจัดสรรวงเงินให้ค่ะ