Secondary

Languages

User login

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

หรือสามารถติดต่อทางเบอร์ไหนได้บ้างค่ะ

ผู้ส่ง: 
บุศรากร นิเทศ

1. ให้ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 108 (คลิกดาวน์โหลด)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่งเอกสารที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999