Secondary

Languages

User login

ลงทะเบียนขอกู้

ลงทะเบียนแล้ว และได้รับรหัส OTP แล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้

มีข้อความขึ้นว่า พิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่
ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ถูกนะค่ะ รหัสก็ถูก

ผู้ส่ง: 
ชุติมา คงทน

แนะนำให้ติดต่อ กยศ. Call Center 0 2016 4888 กด 9 ค่ะ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ไม่ถูกต้อง

Sunisa Namjittrong's picture

1869900524820