Secondary

Languages

User login

กยศ.105 ไม่ขึ้นในระบบให้กรอก

สถานะกยศ.ขึ้นว่าผ่าน แต่ไม่มีกยศ.105ให้กรอกในระบบe-studentloan ให้กรอกครับ

ผู้ส่ง: 
รัฐนันท์ พลเชียงดี

กยศ. 105 คือสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้จะทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อสถานศึกษาอนุมัติการกู้ยืมเรียบร้อยแล้วค่ะ สามารถดูขั้นตอนการกู้ยืมได้ที่นี่ค่ะ คลิก https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/13/24