Secondary

Languages

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กรอ.

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กรอ.
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  2.1 เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 หรือปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา 2557 หรือปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
  2.2 เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ
  2.3 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2559 และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
3. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
4. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
  4.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  4.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนรายใหม่ ตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  4.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
5. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
  5.1 กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง
  5.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
  5.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
  การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
6. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
  7.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  7.2 หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2559
8. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

คลิกดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯ

เอกสารแนบ: