Secondary

Languages

ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ e-Studentloan

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ e-Studentloan โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

รายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ของผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา

 

 

*   สำหรับภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ให้ทำเฉพาะขั้นตอนที่ 2,8,9,10 และ11

**  ขั้นตอนที่ 7     : ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมและเอกสารแนบก่อนทำการ ตรวจสอบ สัญญาและเอกสารแนบ ในระบบ e-Studentloan

*** ขั้นตอนที่ 10  : ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบลงทะเบียนก่อนทำการตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลฯ ในระบบ e-Studentloan