Secondary

Languages

การเปิดบัญชีเงินฝาก

การเปิดบัญชีเงินฝาก
     สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) เพื่อรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ชื่อบัญชีว่าบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ.....................(ระบุชื่อสถานศึกษา) ตัวอย่าง“บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนประเทศไทย” เป็นต้น

การเปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา        
     กรณีที่สถานศึกษาประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
ให้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ แจ้งมาที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400