Secondary

Languages

ศิษย์เก่า กยศ.

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม ภายใต้สโลแกน “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ตอบแทน คุณสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • Connecting เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มศิษย์เก่า กยศ. ในทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ
  • Recruiting เพื่อการสรรหาและรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่ากยศ.ให้ได้มากที่สุด
  • Running Activity เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทุนฯ และสาธารณประโยชน์แก่สังคม
  • Branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชมรมศิษย์เก่า กยศ. และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

      
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า กยศ. สามารถเข้าร่วมได้โดยการคลิกที่นี่ สมัคร และขอความร่วมมือทุกท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการติตต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชมรมศิษย์เก่า กยศ. ต่อไป