Secondary

Languages

การยื่นเรื่อง กยศ.

การยื่นเรื่อง กยศ.

1. สถานศึกษาในกำกับคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง 
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือขอเข้าร่วมดำเนินงานไปยังต้นสังกัด ดังนี้ 
 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 
สถานศึกษาต่างจังหวัด ทำหนังสือขอเข้าร่วมดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาจะต้องแนบข้อมูลแสดงรายละเอียดของสถานศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  สถานที่ตั้ง  สถานที่ติดต่อ
2. ข้อมูลผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  แยกระดับการศึกษา  แยกชั้นปี
4. ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  (หากเป็นสถานศึกษาเอกชนต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
5. ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บได้) 
 
2. สถานศึกษาในกำกับคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง
สถานศึกษาทำหนังสือขอเข้าร่วมดำเนินงานไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง โดยสถานศึกษาจะต้องแนบข้อมูลแสดงรายละเอียดของสถานศึกษา ดังนี้
1. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
2. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
3. สำเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
4. สำเนาหนังสือรับรอง /รับทราบหลักสูตรให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา
6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุน
7. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษาที่ขอเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8. ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานกองทุน ประจำสถานศึกษา
 
     กรณีสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งและประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้องได้รับการรับทราบจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก่อน เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับเรื่องแล้วจะพิจารณาการเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน พร้อมแจ้งผลการพิจารณา