Secondary

Languages

การจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน

การจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ธนาคาร

1.   ใบนำส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจของสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา(ถ้ามี) โดยใบนำส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุดต่อจำนวนเอกสาร ไม่เกิน 50 ชุด (50 คน)

2.  ในสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารประกอบสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง ลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3.  เอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงิน มีดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกันและผู้แทน โดยชอบธรรม (กรณีไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ำประกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(หน้าแรก) ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   
  • เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนแปลง) ของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.  การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ของแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ

5.  นำเอกสารตามข้อ 2- 4 ที่สถานศึกษาตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน โดยเรียงลำดับรายชื่อตามใบนำส่งในข้อ1

6.   สถานศึกษาต้องตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมจัดเรียงและนำส่งไปที่ผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่นี้

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย   จัดส่งเอกสารไปที่

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จัดส่งเอกสารไปที่

ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

7.  กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ หลายๆ ภาคการศึกษา   พร้อมกัน ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบนำส่งเอกสารสัญญา (กยศ. 107) ระบบ e-Studentloan แยกชุดกัน

8.  กรณีธนาคารตรวจพบว่าเอกสารที่สถานศึกษาส่งให้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งกลับไปยังสถานศึกษาทาง e-mail เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารฉบับดังกล่าวใหม่ และส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม (กยศ. 107-1) ระบบ e-Studentloan

9.  หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา ให้ติดต่อสอบถาม บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ งาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรืองานบริหารเอกสารสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0-2208-8605-7 หรือ 0-2208-8636 หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 5154-5