Secondary

Languages

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

แนวปฏิบัติการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

เนื่องจาก มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ดังนั้น เพื่อให้การหักและนำส่งเงินของผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้รับเงินเดือน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงกำหนดแนวปฏิบัติ การหักและนำส่งเงินกองทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติฯ ได้ที่นี่ ...

วันที่: 
4 พฤษภาคม 2561