Secondary

Languages

ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561

ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561
สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา
          กองทุนได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ดังนี้

1. สถานศึกษาที่กองทุนได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 แล้ว รวม 20 วัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน – 24 กันยายน 2561 และกองทุนจะขยายระยะเวลาให้กับสถานศึกษาดังกล่าวอีกรวม 10 วัน ตั้งแต่ขั้นตอนสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินจนถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2561(รวม 10 วัน)
(รายชื่อสถานศึกษา)

2. สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ ครบถ้วน หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นตอนสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินจนถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 (รวม 30 วัน)

(รายชื่อสถานศึกษา) 

ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมให้เรียบร้อยด้วย

                                                                                                                                                                                               ฝ่ายกู้ยืม
                                                                                                                                                                                         25 ตุลาคม 2561

วันที่: 
29 มกราคม 2562