Secondary

Languages

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2563 สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2563

การประชุมสัมมนา

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ห้องแกรนด์ A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

 

  •  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563     ​ลงทะเบียน...คลิก


แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประสงค์เข้าพักก่อน และหลังสัมมนา (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) ...คลิก 

หมายเหตุ :  (สถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ กยศ.  www.studentloan.or.th)

วันที่: 
17 กุมภาพันธ์ 2563