Secondary

Languages

ระบบการให้กู้ยืม สถานศึกษา

         

 

 

* เข้าระบบ e-Studentloan ...คลิก

* วิธีขอรับชื่อและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ DSL คลิก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

 

* เข้าระบบ DSL...คลิก

* ใช้สำหรับดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

*คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา ...คลิก 

 

 

 

  

 

 

 คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา ...คลิก

                                                                                                                                                          

วันที่: 
21 มกราคม 2564